What can research organizations learn from their spin-off companies? Six case studies in the water sector

Laurens Hessels, Caro Mooren, Emmy Bergsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIndustry and Higher Education
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit