What happened to the New Order tycoons?; Most are still around

M. Dieleman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit