When semantics meets morpho-syntax. The role of count/mass feature in acquiring HET as definite determiner in monolingual and bilingual Dutch.

L. Cornips, A. Hulk, C. Reijers, P. Gonzalez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-89
TijdschriftEstudos linguisticos - Linguistic Studies
Volume2010/2011
Nummer van het tijdschrift6/7
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit