Where Do Ideas Come from? The Relation between Book Production and Patents from the Industrial Revolution to the Present

Aurelian Plopeanu, Peter Foldvari, Bas van Leeuwen, Jan Luiten van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-147
Aantal pagina's17
TijdschriftEuropean Journal of Science and Theology
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit