Who are the aliens actually? Mapping problem perception in the water sector

A. Segrave, B. Wen, M. van der Zouwen, W. van Vierssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftWater Research
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit