Who holds the key to Holocaust-related sources? Authorship as subjectivity in finding aids

Petra Links, Reto Speck , Veerle Vanden Vanden Daelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

282 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftHolocaust Studies
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit