Who is a Witch? Contesting Notions of Authenticity among Contemporary Dutch Witches

M. Ramstedt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)178-198
TijdschriftEtnofoor
VolumeXVII
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit