Who is Hvalbiff ? Name and identity in W. F. Hermans’ Beyond sleep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-255
Aantal pagina's13
TijdschriftOslo Studies in Language
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit