’Who was I to stop the killing?’: Moral Neutralization Among Perpetrators of Genocide

Kjell Anderson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-63
TijdschriftJournal of Perpetrator Research
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit