Whole-genome sequencing and comprehensive molecular profiling identify new driver mutations in gastric cancer

Kai Wang, Siu Tsan Yuen, Jiangchun Xu, Siu Po Lee, Helen H N Yan, Stephanie T Shi, Hoi Cheong Siu, Shibing Deng, Kent Man Chu, Simon Law, Kok Hoe Chan, Annie S Y Chan, Wai Yin Tsui, Siu Lun Ho, Anthony K W Chan, Jonathan L K Man, Valentina Foglizzo, Man Kin Ng, April S Chan, Yick Pang ChingGrace H W Cheng, Tao Xie, Julio Fernandez, Vivian S W Li, Hans Clevers, Paul A Rejto, Mao Mao, Suet Yi Leung

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Whole-genome sequencing and comprehensive molecular profiling identify new driver mutations in gastric cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences