Why do Captured Archives go Home? Restitution Achievements under the Russian Law

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)291-334
TijdschriftInternational Journal of Cultural Property
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit