Why do Indonesian politicians promote shari’a laws? An analytic framework for Muslim-majority democracies

Elizabeth Pisani, Michael Buehler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's19
TijdschriftThird World Quarterly
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit