Why monarchy persists in small states; The cases of Tonga, Bhutan, and Liechtenstein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1
Aantal pagina's18
TijdschriftDemocratization
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit