'Why Old Frisian is still quite old'

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1458 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-298
Aantal pagina's46
TijdschriftFolia Linguistica Historica
VolumeXXV
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit