William of Orange in France and the Transnationality of the Sixteenth-Century Wars of Religion.

Jonas van Tol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)33-58
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit