Within our gates. A new perspective on Germans in Glasgow during the First World War

B. Braber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-105
TijdschriftJournal of Scottish Historical Studies
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit