Wnt3a-/--like phenotype and limb deficiency in Lef1(-/-)Tcf1(-/-) mice

J. Galceran, I. Farinas, M.J. Depew, J.C. Clevers, R. Grosschedl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

403 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)709-717
TijdschriftGenes & Development
Volume13
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit