Women and Guilds: Corporations and Female Labour Market Participation in Early Modern Holland

A. Schmidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)170-189
TijdschriftGender & History
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit