Working together: new directions in global labour history

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

316 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-87
Aantal pagina's22
TijdschriftJournal of Global History
Volume11
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit