Working with the ancestors: The kabra mask and the 'African renaissance' in the Netherlands.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
247 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)251-254
TijdschriftMaterial Religion
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit