World War II in European Comics: National Representations of Global Conflict in Popular Historical Culture.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

318 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-33
TijdschriftInternational Journal of Comic Art
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit