Worldwide phylogenetic distribution and population dynamics of the genus Histoplasma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPLoS Neglected Tropical Diseases
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2016

  Citeer dit