Xenochalara, a new genus of dematiaceous hyphomycetes for chalara-like fungi with apical wall building conidial development

C. Coetsee, M.J. Wingfield, P.W. Crous, B.D. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)99-103
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume66
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit