Xenocylindrocladium guianense and X. subverticillatum, two new species of hyphomycetes from plant debris in the tropics

P.W. Crous, C. Decock, C.L. Schoch

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)559-566
  TijdschriftMycoscience
  Volume42
  StatusGepubliceerd - 2001

  Citeer dit