Zinc transporter mRNA levels in Alzheimer's disease postmortem brain.

N. Beyer, D.T.R. Coulson, S. Heggarty, R. Ravid, J. Hellemans, G.B. Irvine, J.A. Johnston

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)863-873
TijdschriftJournal of Alzheimer's Disease
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit